Patti Trimble Leaving Eden Series #2, 2012, casein on pigment print, 12×15″

Leaving Eden Series #2, 2012, casein on pigment print, 12×15″

Record Album Cover, Pt Reyes, Asa Horvitz