Patti Trimble, Endangered, Unidentified, 6×6″, oil on board, 2013

California Endangered WIldflower oil on board 6×6″ 2015