Patti Trimble, Endangered Fountain Thistle #9, 6×6″, oil on board, 2013

Endangered Fountain Thistleoil on board 6×6″ 2015